Kohtla vald - parima pangaga paik.

 

 Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu (september 2017):

http://gofile.me/30jqW/4Aw9ahD0l

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu põhijoonis (september 2017):

http://gofile.me/30jqW/AWHjvH1IQ

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne

(september 2017):

http://gofile.me/30jqW/U9wzXp4DZ

 

Avaliku väljapaneku käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad

 

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalikustamise tulemuste teade

 

asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande kooskõlastused, saabunud arvamused  ning vastuskirjad“.

 

Teade KOV eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks  asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikust väljapanekust ja arutelust. 

Kohtla Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 95 on algatatud Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegilne hindamine

 

Kukruse aherainemäe ümberpaigutamise KMH aruanne: https://pilv.kobras.ee/index.php/s/x7NyMWLu8To9Ykz