Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks

Teade KOV eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks  asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikust väljapanekust ja arutelust. 

Kohtla Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 95 on algatatud Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegilne hindamine

 

Kukruse aherainemäe ümberpaigutamise KMH aruanne: https://pilv.kobras.ee/index.php/s/x7NyMWLu8To9Ykz