Kohtla vald - parima pangaga paik.

Keskkonnaülevaade

Kohtla vald paikneb valdavas osas Viru lavamaal, mis on tasase pinnamoega paeplatoo. Rannikuala iseloomustab kõrge paekallas – kõrgeim osa Balti klindist, ning klindialune Soome lahe rannikumadalik, mis Kohtla valla aladel on vaid kitsas rannariba. Viru lavamaad lõikavad Soome lahte suubuvad jõed, mis klindi kohal moodustavad jugasid. Kohtla valla aladel paikneb Eesti kõrgeim, Valaste juga.

Kohtla valla ida- ja kaguserv, mis ulatuvad Jõhvi kõrgustikule, on kõrgemad ning enamasti põllustatud, läänes ja edelas on peamiselt metsad ja sood. Valla kesk- ja lõunaosa maastikulist ilmet on omajagu mõjutanud põlevkivi kaevandamine, tekitades langatuslehtreid, aherainemägesid ning karjäärimaastikke. Viru lavamaa on karstirohke, seda nähtust esineb ka Kohtla vallas Vanakülas.

Metsamaad on vallas ca 30%. Suuremad metsamassiivid paiknevad valla ida- ja põhjaosas. Kogu valla maakasutusest on põllumajandusmaad ca 45%. Kohtla valla territoorium asub osaliselt Järve-Edise-Peeri, Sope-Ontika, Valaste-Martsa, Kiikla-Ereda-Võrnu ning Kohtla-Nõmme väärtuslikul maastikul. Arvestatavad maavarad on põlevkivi, liiv ja paekivi.

Kaitsealused objektid

Kohtla valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid:

 1. Kaitsealad:
  • Ontika maastikukaitseala Saka, Ontika ja Valaste külades, s.h. Pangametsa looduslik sihtkaitsevöönd ja Valaste piiranguvöönd ning Uikala looduslik sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd, mis puutuvad valla piiri Valaste küla juures.
  • Pargipuude rühm Ontika külas.
  • Järve mõisa park Järve külas.
  • Kukruse mõisa park Kukruse ja Kabelimetsa külades.
  • Saka mõisa park Saka külas.
 2. Natura 2000 alad:
  • Pangametsa loodusala Saka, Ontika ja Valaste külades (hõlmatud Ontika maastikukaitsealasse).
  • Edise loodusala Kukruse külas (kattub hariliku kobarpea püsielupaigaga).
  • Ontika loodusala puutub valla piiri Valaste küla juures (hõlmatud Ontika maastikukaitsealasse).
 3. Püsielupaigad:
  • Edise hariliku kobarpea püsielupaik Kukruse külas.
  • Kohtla-Nõmme käpaliste püsielupaik Vitsiku külas.