Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla  vallas viiakse küsitlus läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a.

Hea Kohtla valla elanik – OSALE PALUN KÜSITLUSEL!

Vabariigi Valitsus on algatanud haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise ja tegi 15.02.2017. a Alajõe vallale, Iisaku vallale, Illuka vallale, Kohtla vallale, Kohtla-Nõmme vallale, Mäetaguse vallale, Toila vallale  ja Tudulinna vallale ettepaneku ühinemiseks.

KOHTLA VALLAS VIIAKSE KÜSITLUS LÄBI 23.-24. APRILLIL 2017. A

Küsitluslehele kantakse küsimus:

«Kas toetate Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja Tudulinna valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?» vastusevariantidega «jah» ja «ei».

Küsitluse tulemused on olulised Vabariigi Valitsusele arvamuse esitamisel.

Küsitlus viiakse läbi küsitluspunktis ja elektrooniliselt.

Küsitluspunkt on avatud Järve küla noortekeskuses ( asukoht Järve küla 10, Kohtla vald,  tel 334 1144; 5233912; e-post: kohtlavv@kohtlavv.ee) pühapäeval 23. aprillil 2017 kell 10 – 18 ja esmaspäeval 24. aprillil 2017 kell 10 – 18.

Elektroonilisel küsitlusel saab osaleda pühapäeval 23. aprillil 2017 kell 10 – 22 veebikeskkonnas www.volis.ee

Valla veebilehele lisatakse link, millele klikates suunatakse Teid hääletuskeskkonda.

https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13041

Ligipääs e-küsitlusele avaneb 23. aprillil 2017 kell 10.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.                              

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Kohtla vallas. Elanik võib taotleda küsitluslehe täitmist ka kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus (kirjalikult või helistades) tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile võimalikult varakult enne küsitluse toimumist või hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval, s.o kuni 24. aprillil 2017. a kella 15.00-ni.

Küsitluspunkti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.