Kohtla vald - parima pangaga paik.

 

Kohtla Vallavalitsus teatab, et Kohtla Vallavalitsuses (Järve küla 2-10, Toila vald) toimub 24. novembrist kuni 24.detsembrini 2017 Toila vallas Roodu külas asuva Tarumipesa kinnistu (katastritunnusega 32001:001:0175, pindala 41754 m²) ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eelnõu avalik väljapanek ning arutelu.

 

 

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine ja/või krundipiiride muutmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, tänavate maa-ala ja juurdepääsu ning liikluskorralduse määramine spordikeskuse tervikliku kompleksi väljaarendamiseks, mille käigus leitakse parim lahendus spordikeskuse administratiivmaja, kämpingute, karavanide parkimisplatside, avatud basseini ja vajadusel muude spordirajatiste väljaehitamiseks.

 

 

 

Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mille käigus loodusliku ala maakasutuse juhtotstarve muudetakse.

 

Detailplaneeringu koostamisel anti keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ja sellele toetudes jättis Kohtla Vallavolikogu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.

 

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja detailplaneeringu eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla valla veebilehel www.kohtlavv.ee>ehitus ja planeerimine>detailplaneeringud ning tööaegadel Kohtla Vallamajas.

 

 

 

Avaliku väljapaneku kestel võib Kohtla Vallavalitsusele esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.detsembril 2017 kell 17.00 Kohtla vallamajas (järve küla 2-10, Toila vald).

 

Lisainfo: Kohtla Vallavalitsuse telefonil 337 3348 või e-posti aadressil kohtlavv@kohtlavv.ee