Kohtla vald - parima pangaga paik.

Kohtla Vallavolikogu 8.koosseisu XXXVI istung toimub neljapäeval, 27.aprillil 2017.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10

Päevakord:

1. Valla elanike arvamuse väljaselgitamise andmete kinnitamine Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja Tudulinna valla ühinemise osas eelnõu

2. Ida-Virumaa ühistranspordikeskuse loomisest

3. Kohtla Vallavolikogu arvamuse avaldamine Vabariigi Valitsuse etttepanekule Vabariigi Valitsuse eelnõu, seletuskiri, kaart

 

Kohtla Vallavolikogu 8.koosseisu XXIV istung toimub neljapäeval 16.veebruaril 2017 kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumides

Päevakord:

1. Üldplaneeringut muutva Valaste külas Pärnamäe kinnistule detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, eelnõu

2. Kohtla valla 2017.aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine , määruse eelnõu, seletuskiri

3.Aukodanik 2017

4. Haldusreformist

 

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXXIII istung toimub neljapäeval, 12. jaanuaril 2017.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10.

 Päevakord:

 1. Projektis osalemine eelnõu

 2. Segaolmejäätmete teenustasu hindade läbivaatamine eelnõu

 

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXXII istung toimub kolmapäeval, 28. detsembril 2016.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10.
Päevakord:

1. Kohtla valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine eelnõu, lisaeelarve, seletuskiri

 

2. Kohtla Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine eelnõu

 

3. Vallavara otsustuskorras üürile andmine eelnõu

 

4. Kohtla valla valimiskomisjoni moodustamine eelnõu

 

5. Ülevaade SA Kukruse Polaarmõis majandustegevusest (juhatuse liige G. Romanovitš)

 

 

 

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXXI istung toimub kolmapäeval, 30.novembril  2016.a. algusega kell 17.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10.

Päevakord:

1.Valla elanike arvamuse väljaselgitamise andmete kinnitamine Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vala ühinemise osas eelnõu

2.Maamaksumäärade kehtestamine 2017.aastaks eelnõu

3.Kohtla valla kohalike teede nimekirjas muudatuste kinnitamine eelnõu, Lisa 1 ja Lisa 2

4. Kohtla valla terviseprofiili 2016-2024 kinnitamine eelnõu, tegevuskava, volikogu määruse eelnõu

5. AS Uikala Prügila  ettepaneku läbivaatamine

6. Kohtla valla 2017.aasta eelarve I lugemine eelnõu, seletuskiri

7.Nõusoleku andmine laenu võtmiseks eelnõu

8. Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine eelnõu

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXX istung toimub neljapäeval, 13. oktoobril 2016.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10.

  Päevakord:

  1. Kohtla valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine eelnõu

  2. Loa andmine hanke korraldamiseks eelnõu

  3. Kohtla Vallavolikogu 25.09.2013 määruse nr 49 „Sotsiaalsete garantiide kehtestamine“ muutmine

  4. Volikogu esimehe informatsioon ühinemise seisust

  5. Muud küsimused

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXIX istung toimub kolmapäeval, 14. septembril 2016.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10.

Päevakord:

 1. Kohtla Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse eelnõu

2. Jõhvi valla, Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla, Mäetaguse valla ja Toila valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine eelnõu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXVIII istung toimub kolmapäeval, 24. augustil 2016.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumes aadressil Järve küla 2-10.

Päevakord:

 1. Kohtla Vallavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 33 „Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste andmise kord“ muutmine

 2. Mittenõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega ning ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXVII istung toimub kolmapäeval, 29. juunil 2016.a. kell 16.00 Kukruse Polaarmõisas aadressil Kukruse küla Mõisa kinnistu.

Päevakord:

 1. Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine eelnõu

  2. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine (Servaääre küla Metsaserva tee) eelnõu, lisa

  3. Kohtla valla konsolideeritud 2015. majandusaasta aruande kinnitamine eelnõu aruanne audiitori arvamus

  4. Loa andmine hangete korraldamiseks eelnõu

  5. Kohtla valla terviseprofiili koostamise algatamine eelnõu

  6. Arutelu SA Kukruse Polaarmõis perspektiividest

  7. Vallavanem Etti Kagarovi korraline puhkus  ja asendamine 

  8. Jooksvad küsimused

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kohtla Vallavolikogu 8. koosseisu XXIII istung toimub neljapäeval, 4. veebruaril 2016.a. kell 16.00 Kohtla Vallavalitsuse ruumides aadressil Järve küla 2-10.

 Päevakord:

1. Nõustumine Jõhvi ja Toila Vallavolikogude ettepanekutega ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eelnõu

 2. Kohtla valla 2016. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine eelnõuseletuskiri

 3. Kohtla valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine eelnõujäätmekava

 4. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale eelnõu

 5. Isikliku kasutusõiguse seadmine eelnõu

 6. Teemaa munitsipaalomandisse andmise taotlemine eelnõu

 7. Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine eelnõu

 8. Kohtla vallale kuuluvates hoonetes ruumide rendihindade ja eluruumide üürimäära kehtestamine I lugemine eelnõu

 9. Muud küsimused